Masterclass voor managers

/Paraplu visie

Masterclass management

Masterclass Integrale Kwaliteitsmanagement voor zwembadmanagers

Elke dag zijn er situaties in een zwembad, die je aandacht nodig hebben. Voor je het weet, vliegen de weken en maanden voorbij en heb je het gevoel niet toe te komen aan dat waarvoor je bent aangesteld, namelijk het managen van een zwembad. Herkenbaar? Voor veel zwembadmanagers wel. De Masterclass Integraal Kwaliteitsmanagement biedt instrumenten en ondersteuning, om meer grip te krijgen op de integrale beheersing van de bedrijfsvoering.

Meer grip op de bedrijfsvoering

De aanpak: doelen stellen -> acties bepalen -> checken -> bijstellen, is voor alle bedrijfsonderdelen bruikbaar

 

Doel

Tijdens de Masterclass leren de zwembadmanagers een parapluvisie te ontwikkelen en de bedrijfsvoering als één geheel te zien en zo ook te besturen. Als deelnemer ontwikkel en verscherp je de bedrijfsvisie. Daarnaast stel je concrete organisatiedoelen vast en bepaal je concrete acties om de doelen te bereiken. De deelnemers worden getraind om als integraal manager te werken. Het aantoonbaar voldoen aan de verplichte wetten en regels, denk hierbij aan het Keurmerk Veilig & Schoon en de nieuwe Zwembadwater wet, de interne processen efficiënt laten verlopen, klantgericht werken en tevens het bestuur voorzien van juiste en tijdige bedrijfsinformatie is een complex samenspel van factoren voor de zwembadmanager. De bedrijfskundige benadering in de Masterclass helpt de deelnemer deze facetten te borgen in de interne bedrijfsvoering.

Voor wie?

Je bent manager van een zwembad en kunt een training op HBO-niveau volgen.

Onderwerpen

De deelnemers leren tijdens een 1,5 jaar durend opleidings- en begeleidingstraject een visie te ontwikkelen voor integraal besturen van het bedrijf. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers die de thema’s doorlopen in 12 afzonderlijke sessies. Door vak deskundigen worden praktische toelichtingen gegeven op deze onderwerpen, waarna de deelnemers ‘huiswerkopdrachten’ krijgen. Dit zorgt ervoor dat de theorie direct toegepast kan worden in de eigen praktijk. Dus heldere presentaties met concrete vertaling naar de eigen praktijk.

Om de opdrachten goed te kunnen uitvoeren, worden alle deelnemers per thema individueel op de eigen locatie begeleid door de trainers. Dit zorgt voor maatwerk om de vertaling naar de eigen accommodatie te kunnen maken. Hierdoor is het goed mogelijk om het dagelijkse werk door te laten gaan en het geleerde onmiddellijk toe te passen in de praktijk. Gedurende de hele Masterclass wordt gewerkt aan het eigen opleidingsdossier, waarbij een analyse wordt gemaakt van de eigen organisatie dat resulteert in een concreet verbeterplan gebaseerd op bovengenoemde onderwerpen en het INK-model. Dit dossier helpt de deelnemer bij het overdragen van opgedane kennis en verbeterpunten aan de medewerkers.

De Masterclass bestaat uit de volgende onderwerpen.

 1. Introductie
 • Inleiding kwaliteitsmanagement
 • QuickScan van de eigen organisatie
 • Vergelijk met collega’s in de branche
 • Zicht op integrale bedrijfsvoering
 1. Integraal management
 • Beleid en strategie SWOT analyse
 • Sterke en zwakke kanten en kansen en bedreigingen
 • A3 jaarplan
 • Vertaling naar concrete jaarplannen
 • Hoe meten en bewaken we de voortgang?
 1. Leiderschap en Organisatie / scriptie opdracht
 • Leiderschap stijlen, cultuur verandering
 • Kernkwadranten
 • Geven en ontvangen van feedback
 • Organiseren van overleg en besprekingen
 1. Proces management
 • Processen en interne afspraken vastleggen
 • Proces analyse en intern verbeteren
 • Praktijk: Gasttevredenheid (registratie klachten, afhandeling, preventie, enquête, etc.)
 1. Arbo – Gezondheid – Veilig & Schoon
 • Schoonmaakplannen
 • HACCP
 • Wettelijke eisen (Whvbz, Bhvbz)
 • Keurmerk Veilig & Schoon
 1. Keurmerk Veilig en Schoon / Zwemwaterwet
 • Wet- en regelgeving overzicht
 • Inspecties en controles
 • Opzet en handhaving Keurmerk Veilig & Schoon
 • Inspectieplanner / DigiDock
 1. Duurzaamheid en Energiemanagement
 • Energie monitoring
 • Handvatten voor energiebesparing
 • Luchtbehandeling
 • Duurzame energie
 1. Waterkwaliteit en Legionella
 • Risico analyse
 • Beheersplan legionella
 • Controles en registraties
 • Eisen zwemwaterwet 
 1. Financieel Management
 • De betekenis van alle financiële documenten?
 • Winst- en verliesrekening en een balans lezen
 • Benchmark vergelijking kengetallen
 • Investeringsbeslissingen
 1. HRM / Personeel management
 • Instroom, Doorstroom, Uitstroom
 • Gericht op cultuur, werving & selectie, functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken
 • personeelsdossiers, slecht nieuws gesprekken,
 1. Politieke context / Zicht op Toezicht
 • De politieke landelijke agenda
 • Beïnvloeding lokale politiek
 1. Eindpresentatie
 • Presentatie scriptie
 • Beoordeling door examen commissie
 • Evaluatie
 • Afsluiting Masterclass
Het opleidingsdossier bestaat uit syllabi, presentaties, boekverslagen en vakinhoudelijke samenvattingen. Heel goed bruikbaar als naslagwerk.

 

Resultaat

 • Het volgen van de Masterclass levert het volgende resultaat op:
 • De opgedane kennis uit de Masterclass wordt direct in de eigen organisatie gebracht door gelijktijdig een intern verbeterprogramma door te voeren.
 • De deelnemer heeft praktische instrumenten gekregen die direct toegepast kunnen worden in het eigen bedrijf.
 • Er ontstaat een lerende organisatie, waarin de verbetercyclus werkt.

Duur

Tijdens de Masterclass leren de deelnemers tijdens een 1,5 jaar durend opleidings- en begeleidingstraject een visie te ontwikkelen voor integraal besturen van het bedrijf.

Gedurende 1,5 jaar veel mogelijkheden voor informatie uitwisseling met collega’s en vakgenoten

 

Afronding

Alle deelnemers sluiten de Masterclass af met een presentatie van het opleidingsdossier. Het opleidingsdossier beschrijft het concrete verbeterplan gebaseerd op het INK-model. Dit staat uiteraard in relatie tot hun eigen praktijksituatie en de actuele ontwikkelingen in de zwembranche. Na een succesvolle afronding van de Masterclass ontvangen de deelnemers het branchediploma Integraal Kwaliteitsmanagement voor zwembadmanagers.

Kosten

De kosten voor deelname aan de Masterclass bedragen € 4.600,- excl BTW voor 1,5 jaar opleiding.

Beschikbaar

Medio 2017 zal een nieuwe Masterclass van start gaan (let op: maximaal 16 deelnemers!). Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Hendrik Jan Floor, e-mail hendrikjan@floorconsult.nl of bel naar 0629 011675

Herkenbaar? Voor veel zwembadmanagers wel. De Masterclass Integraal Kwaliteitsmanagement biedt instrumenten en ondersteuning om meer grip te krijgen op het proces van kwaliteitsmanagement.